Willbot & Kopkings Hungary Zrt. | Adatkezelési tájékoztató
1655
page-template-default,page,page-id-1655,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Adatkezelési tájékoztató

A Willbot & Kopking’s Hungary Zrt. (székhelye: 1137 Budapest, Katona József u. 27. 4/4.) (a továbbiakban: „Társaság”) elkötelezett az ügyfelek személyes adatainak bizalmas és biztonságos kezelése mellett. Jelen dokumentum (továbbiakban „Adatkezelési Tájékoztató”) ismerteti, hogy Társaságunk mely jogcím alapján, és milyen célból kezeli az ügyfelek személyes adatait, továbbá ismerteti az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezések magyarázatát a dokumentum végén található „Kifejezések magyarázata” című rész tartalmazza.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS
A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján készült, figyelemmel a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény („Bit.”) adatkezelésre irányadó rendelkezéseire.
1 Ha kérdése van
Ha kérdése van az Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az alábbi elérhetőségeken:
Ügyfélszolgálat/Adatvédelmi tisztviselő: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.
E-mail: info@willbot-kopkings.com
2 Ha panasza van
Ha panasza van Társaságunk adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: (061) 391 1400
Honlap: www.naih.hu
3 A személyes adatok kezelésének jogalapja
Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján az ügyfelek személyes adatait az ügyfelekkel kötött alkuszi megbízási szerződés alapján jogosult kezelni.
Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján harmadik fél jogos igényeinek érvényesítése alapján jogosult kezelni az alkuszi megbízási szerződés szerződő felein kívüli ügyfelek személyes adatait. Ilyen ügyfeleknek minősülnek különösen a biztosítási szerződések biztosítottjai, és kedvezményezettjei, amennyiben nem azonosak a biztosítási szerződés szerződőjével. 
Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont és a Bit. 136. § alapján az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján jogosult kezelni az ügyfél különleges kategóriájú személyes adatnak minősülő egészségügyi adatait.
Társaságunk az Általános Adatvédelmi rendelet preambulumának (47) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából jogosult kezelni az alkuszi megbízási szerződést kötő ügyfelek személyes adatait.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
4 A személyes adatok kezelésének célja
Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont, valamint a Bit. 135. § (1) bekezdés alapján az ügyfelek azon biztosítási titoknak minősülő személyes adatait jogosult kezelni, amelyek az alkuszi megbízási szerződés teljesítésével, és a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, és a biztosítási szolgáltatással összefüggnek.
Az adatkezelés célja csak az alkuszi megbízási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a Bit. által meghatározott egyéb cél lehet.
A közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés célja az, hogy Társaságunk az ügyfeleket a biztosítók szolgáltatásaival kapcsolatban írásban, elektronikus levélben, telefonon, SMS üzenetben, vagy egyéb módon megkeresse.
5 Milyen személyes adatokat kezelünk
A Társaságunk által gyűjtött és kezelt személyes adatok lehetnek különösen, de nem kizárólag: az ügyfél neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi igazolványának száma, lakcímkártyájának száma, társadalombiztosítási azonosító jele, adóazonosító jele, telefonszáma, e-mail címe, biztosítási szerződésének száma, bankszámlaszáma, neme, foglalkozása, iskolai végzettsége, szabadidős tevékenysége, sporttevékenysége, egészségügyi adatai, illetve minden olyan adat, amelyet az ügyfél a biztosítási szerződés megkötésére tett ajánlata alapján Társaságunk részére megadott.
6 A személyes adatok tárolásának időtartama
Társaságunk az ügyfelek személyes adatait az Általános Adatvédelmi rendelet 5. cikk (1) bekezdés e) pont és a Bit. 142. § (3) bekezdés alapján az alkuszi megbízási szerződés, illetve a biztosítási szerződés fennállásának ideje alatt, valamint azok megszűnése esetén addig kezelheti, ameddig az alkuszi megbízási szerződés, illetve a biztosítási szerződés alapján igény érvényesíthető.
Társaságunk a Bit. 143. § alapján a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatban személyes adatot addig kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján az általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik.
A dokumentumok megőrzésének kötelező időtartamát meghatározó egyes, pl. az adózásról, a számvitelről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, stb., jogszabályok rendelkezései alapján Társaságunk a személyes adatokat e jogszabályi rendelkezések szerint megállapított időtartamig kezeli.
7 Személyes adatok továbbítása
Társaságunk az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja a Bit. 138-141. §, illetve 149-151. § alapján meghatározott személyek vagy szervezetek részére is. Ilyen személyek vagy szervezetek lehetnek pl. a feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, bíróságok, bizonyos esetekben az adóhatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, stb. Ezen személyek és szervezetek meghatározását az ügyfelek által kötött biztosítási szerződések szabályzata részletesen is meghatározza.
8 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Társaságunk automatizált technológiai megoldásokat használ az ügyfelek profiljának meghatározása céljából, illetve abból a célból, hogy az ügyfél által tett ajánlatokat, az ügyfél pénzügyi kötelezettségvállalása alapján, előre meghatározott tényezők szerint elbírálja. Ez azt jelenti, hogy személyre szabott biztosítási terméket ajánlhatunk ügyfeleinknek, vagy ilyen biztosítási termékkel kapcsolatban keressük meg ügyfeleinket.
9 Az ügyfeleket megillető jogok
9.1 Hozzáféréshez való jog
Az ügyfél (a továbbiakban úgy is mint: „érintett”) jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés célja,
az érintett személyes adatok kategóriái,
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
9.2 Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a rá vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését.
9.3 Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, ha:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték,
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából való kezelése ellen,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
9.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.
9.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben: 
a)  az adatkezelés szerződés teljesítésén, vagy hozzájáruláson alapul, és
b)  az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
9.6 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A fentiek nem alkalmazhatók, ha a döntés:
a) az érintett és Társaságunk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
b)  meghozatalát a Társaságunkra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
c)  az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az a)-c) pontban említett esetekben Társaságunk megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
10 Társaságunk intézkedése az érintetteket megillető jogok gyakorlása esetén
Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetben, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Amennyiben Társaságunk nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az információkat és a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Társaságunk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Társaságunk, ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
11 Adatkezelési elvek
Társaságunk a személyes adatok kezelését jogszerűen, és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve). Társaságunk adatkezelési tevékenysége során továbbá betarja a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és a bizalmas jelleg, valamint az elszámoltathatóság elvét.
Társaságunk a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
12 Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Az Adatkezelési tájékoztatót Társaságunk bármikor jogosult módosítani. A módosított Adatkezelési Tájékoztatót Társaságunk a honlapján közzéteszi.
13 Irányadó jog
Az Adatkezelési tájékoztatóra az európai unió joga és a magyar jog, különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet és a Bit. szabályai irányadók.
14 Kifejezések magyarázata
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Biztosítási titok: minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az Általános Adatvédelmi Rendelet 51. cikke alapján létrehozott független közhatalmi szerv.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére használják.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá a független biztosításközvetítő esetében az a személy is, aki a független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási szerződést kötött.
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő feltételeket, illetőleg eljárást Társaságunk 2018. május 25. napjától alkalmazza.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás